Политика за поверителност

Уведомление за защита на личните данни на физическите лица съгласно законодателството за защита на личните данни

1. Съгласно „Регламент (ЕС) 2016/679“ относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни, Ви информираме: 

1.1. Порт Рейл ЕООД събира, обработва и защитава личните Ви данни законосъобразно и съобразно целите, за които данните са събрани. 
1.2. „Лични данни“ означава всякакъв вид информация, която се свързва с физическо лице или чрез която може да се идентифицира физическо лице. 
1.3. Събирането и обработването на Вашите данни е необходимо за предоставяне на следните услуги от наша страна - при запитване от страна на клиент, при заявка на услуга от Порт Рейл ООД, при извършване на всякакъв вид техническа дейност.
1.4. Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни. При необходимост личните данни се актуализират. 
1.5. Личните данни се съхраняват до момента, в който повече не са необходими за целите, за които са били събрани. 
1.6. Личните Ви данни могат да бъдат изтрити по Ваше желание, с предварително подаване на искане за изтриване (право „да бъдеш забравен“). 


2. Вашите лични данни, които обработваме във връзка с предоставяне на желаната от Вас услуга са: 
• Име и фамилия;

• Работно място и длъжност;

• Данни за контакт като електронна поща, телефонен номер, адрес.

3. С кого можем да споделяме Вашите лични данни? 
Порт Рейл ЕООД пази поверителността на Вашите лични данни. Порт Рейл ЕООД може да разкрие Ваши данни само пред органи на властта, ако те го изискват или ако е необходимо по закон.

4. Вашите права относно личните Ви данни: 
Физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификатори като име, местонахождение, електронна поща, се нарича „субект на лични данни“. 
Субектите на лични данни имат следните права относно личните си данни: 
4.1. Право на достъп до личните данни; 
4.2. Право на коригиране на личните данни; 
4.3. Право на преносимост на личните данни; 
4.4. Право на изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“); 
4.5. Право за възражение срещу използване на лични данни за целите на директен маркетинг. 


5. Упражняване на права на субектите на лични данни
Физическите лица (субектите на лични данни) биха могли да упражнят гореспоменатите Права (от т. 4.1 до т. 4.5) по следните начини: 

• Чрез изпращане на имейл на адрес: office@portrail.bg

• В централен офис на фирма Порт Рейл ЕООД – гр. Бургас, п.к. 8000, бул. Княз Александър Батенберг №1

• По пощата – на адреса на централния офис - гр. Бургас, п.к. 8000, бул. Княз Александър Батенберг №1

5.1. При упражняване на Правата относно личните данни, субектът на лични данни, е необходимо да предостави поне един от идентификаторите, посочени по-долу: 
• Име и фамилия; 
• Електронен адрес; 
• Телефонен номер; 
• Писмено описание на искането. 

5.2. Порт Рейл ЕООД не е задължена да отговори на искане, в случай, че е невъзможно да идентифицира субекта на данни. 

5.3. Порт Рейл ЕООД предоставя информация относно предприетите действия, във връзка с подадено искане за упражняване на права върху личните данни, в срок от един месец от получаването на искането.

5.4. При необходимост, може да се обърнете за съдействие за упражняване на вашите права на имейл адрес: office@portrail.bg